::ประกาศ::

การติดตั้งโปรแกรมเสริมสำหรับการดูไฟล์แนบและแนบไฟล์เข้าสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

กรณีที่ดูเอกสารแนบไม่ได้ หรือเปิดเอกสารแนบไม่ได้ โดยจะให้ผู้ดูแลระบบ ดูที่เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ ต้องลงโปรแกรม TeamViewer ก่อน โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่เมนู ดาวน์โหลด ของระบบสารบรรณฯ พร้อมกับเอกสารการติดตั้งโปรแกรม ที่หัวข้อขั้นตอนการลงโปรแกรม TeamViewer และ โปรแกรม TeamViewer ค่ะ

download link โปรแกรมเสริมสำหรับการใช้งานระบบ (สำหรับแสดงภาพและ scanเอกสาร)

http://www.central.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/08/Inet-Base-Component-V5.00.00-R1.rar

:: NEW [09/07/2557] :: 
สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการเปิดดูเอกสารแนบ หรือแนบเอกสาร Plug-in เวอร์ชั้นใหม่

1.     Inet Base Component V5.00.00 R1.msi

2.     Java runtime 32 bit

ขั้นตอน

1.     Set Trusted site โดย

1.1    เปิด Internet Explorer  ระบุ URL http://e-filing.mcu.ac.th

1.2    ไปที่ Tool >> Internet Options >> Tab Security >> Trusted site >> คลิก Add

2.     Install java runtime 32 bit   download ได้ที่  www.java.com

3.     ถ้ายังไม่ได้ ให้แจ้งเลข Team viewer ให้ทาง Admin เข้าไปดู แนะนำ และแก้ปัญหาให้แต่ละเคส

NEW [25/06/2557]
การแก้ไขปัญหาการใช้ระบบ e-filing สำหรับ Browser IE เวอร์ชั่น 8.0 ขึ้นไป
ขั้นตอนการตั้งค่า Browser IE เวอร์ชั่น 8.0 ขึ้นไป
1. เปิด Internet Explorer
2. แถบเมนูบาร์เลือก Tools (หากไม่ปรากฎให้กดปุ่ม F10)
3. คลิกเลือก Compatibility View settings 
4. คลิกเลือก ในช่อง Display all websites in Compatibility View
5. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Close 
จึงเรียนเพื่อโปรดดำเนินการ

NEW [01/03/2557]
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๔๒ หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่ม รหัสตัวพยัญชนะ หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง ซึ่งกำหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่เลข ๑ เรียงลำดับไปจนสิ้นปีปฏิทิน

 NEW [22/02/2557]

ขอแจ้งให้ทุกส่วนงานทราบเรื่อง การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงานในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป ขอให้ทุกส่วนงานใช้รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงานตัวประกาศมหาวิทยาลัยเท่านั้น

NEW [22/02/2557]

กรณีที่กดเมนูแล้วขึ้น scc_error ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ ( admin ) ทันที อาจจะเกิดจากความผิดพลาดของโปรแกรม

กรุณาแจ้งมาที่ email: sathit.met@mcu.ac.th

line ID: msathit 
(พระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการกองกลาง)

NEW : [09/01/2557]

ในการส่งหนังสือไปให้ส่วนงาน ภายใน (บันทึกข้อความ)  ช่องหน่วยงานผู้รับ ให้ใช้เลือกรูป (เลือกข้อมูล) {แว่นขยาย} เท่านั้น หากไปพิมพ์ระบบจะปิดงานของท่านโดยอัตโนมัติ จะทำให้หนังสือที่ส่งจะไม่ถึงส่วนงานผู้รับครับ  เวลาค้นหาหนังสือก็จะสามารถค้นได้จากเมนู ค้นหาหนังสือส่ง

[26/02/2556 11.18 น.]
บริษัทซัมมิทฯ ให้บริการ แนะนำ และแก้ไขปัญหาการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. กรณีที่ลูกค้ามีปัญหานอกเวลาการให้บริการ รบกวนส่งปัญหาแจ้งผ่านทาง email (numam.th@gmail.com)

[11/02/2556 15.43 น.]

- กรณีส่งหนังสือไปให้หน่วยงานภายนอก ที่ไม่ได้ใช้ระบบหรือหน่วยงานภายนอกอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัยอื่นๆ เป็นต้น ช่องถึงผู้รับ ให้คีย์หน่วยงานผู้รับเอง ระบบจะปิดงานให้อัติโนมัติคะ เวลาค้นหาหนังสือก็จะสามารถค้นได้จากเมนู ค้นหาหนังสือส่ง

[News] [30/01/2556]

::ประกาศ:: ส่งหนังสือบันทึกข้อความถึงอธิการบดีเพื่อลงนาม
- ในเมนู
ทะเบียนหนังสือส่ง>>หนังสือส่งด่วน =
- ในส่วน ข้อมูลการรับ-ส่ง >> หน่วยงานผู้รับ * ให้คลิกที่แว่นขยาย Zoom 
- ประเภทรายชื่อ >> เลือก
หน่วยงาน
- ประเภทหน่วยงาน >>
เลือกทั้งหมด 
- ชื่อบุคคล/ตำแหน่ง/หน่วยงาน >> พิมพ์  สำนักงานอธิการบดี กดปุ้ม
ค้นหา
 คลิก เลือก สำนักงานอธิการบดี

::NEW:: [29/01/2556]

- กรณีที่ใช้เมนู หนังสือส่งด่วน เมื่อออกเลขที่ ศธ เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปที่เมนู รอลงทะเบียนส่ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง จากนั้นติ๊กเลือกหนังสือที่ต้องการส่ง กดปุ่ม ส่ง

::NEW:: การตั้งเลขที่หนังสือปัจจุบัน [14/7/2554 15.00 น.] 
ผู้ใช้สามารถดูวิธีการตั้งเลขได้โดยคลิกเมนู ดาวน์โหลด กดหัวข้อ ตั้งเลขที่หนังสือปัจจุบัน

::NEW:: คู่มือการใช้งาน Update!! [14/7/2554 15.00 น.] 
ผู้ใช้สามารถ Download คู่มือการใช้งานได้โดย Login เข้าระบบ คลิกเมนู ดาวน์โหลด กดหัวข้อ คู่มืองานสารบรรณ

:::: เรื่องรหัสผู้ใช้และรหัส ติดต่อที่สำนักงานอธิการบดี

ระบบใช้งานได้กับ Internet Explorer ๖ ขึ้นไป ปรับปรุงล่าสุด ๑๒/๐๕/๒๕๕๔ ๑๖:๑๔ เวอร์ชั่น ๒.๐
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗